14 پنج‏شنبه

1400/5/14


مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می­شود. بطلان صورتجلسه مجمع عمومی (غیر مالی ) ممکن است به سبب رعایت نکردن قواعد عام باشد. مانند عدم اهلیت بعضی از شرکت کنندگان در جلسه که باید نماینده قانونیشان به جای آنان در جلسه شرکت می کرده است یا عدم مشروعیت موضوعی که نسبت به آن تصمیم اتخاذ شده است یا اینکه ممکن است یک یا چند نفر از شرکت کنندگان صورت جلسه را امضا نکرده و امضای آ­ن­ها جعل شده باشد. در این موارد تصمیمات مجمع باطل است. بیشترین موارد بطلان در مواردی است که درباره شرکت­های سهامی عام و خاص پیش ­بینی شده است. از جمله عدم رعایت مقررات راجع به اکثریت­های لازم برای رأی­گیری یا حدنصاب جلسه، عدم رعایت ترتیب دستور جلسه یا مقررات راجع به دعوت از صاحبان سهام.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای ابطال صورتجلسه مجمع عمومی (غیرمالی)

- تصویر مصدق صورتجلسه مجمع عمومی (اختیاری)
- سند مثبت شراکت یا سهامدار بودن (اختیاری)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است
* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- درخواست جلب نظر کارشناس
- ساير دلايل و مستندات
- شماره پرونده استنادي