13 چهارشنبه

1400/5/13


اعسار حالت بدهکار غیر تاجری است که بدهی او زائد بر دارائی­اش باشد و بدین ترتیب نتواند کلیه طلب طلبکاران خود را تأدیه نماید. بنابراین هنگامی که شخص دارائی­اش کفاف پرداخت محکوم به(آنچه که قاضی حکم را درباره آن صادر می کند) را ندهد و یا به دلیل عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه آن نباشد می تواند دادخواست حقوقی "اعسار از پرداخت محکوم به" را طرح نماید.
مدارک و منضمات طرح دعوای اعسار از پرداخت محکوم به

- تصویر مصدق دادنامه (اجباری)
- تصویر مصدق استشهادیه محلی (اجباری)
- تصویر مصدق فیش حقوقی (اختیاری)
*به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.
- شهادت شهود و مطلعین
- تحقیقات محلی
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادی
- سایر دلایل و مستندات