13 چهارشنبه

1400/5/13


الزام به ایفای تعهد( غیرمالی) مبنی بر
عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي نمايد بلكه متعاملين به كليۀ نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي شود، ملزم مي باشند (ماده 220 قانون مدني) . در نتيجه انعقاد عقد علاوه بر تعهد قراردادي كه در عقد تصريح می شود ممكن است تعهدات قانوني و تعهدات عرفي متعدد براي متعاقدين ايجاد شودكه طرفين بر طبق اصل لزوم و نيروي الزام آور قراردادها ملزم به ايفاء آن مي باشند
مدارك و منضمات مورد نياز :
- تصویر مصدق سند عادی(اختیاری)*
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- درخواست استعلام
- تحقيقات محلي
- اتیان سوگند
- شماره پرونده استنادي
- ساير دلايل و مستندات