13 چهارشنبه

1400/5/13


حق ­الوکاله عبارت از مزدی است که وکیل در برابر کاری که برای موکل خود انجام می­دهد دریافت می­کند. میزان حق ­الوکاله کاملاً بستگی به توافق طرفین دارد، وکیل می­تواند به طور تبرعی(مجانی) وکالت موکل خود را بپذیرد و الزامی به تعیین حق الوکاله نیست. اما اگر حق الوکاله تعیین شد موکل ملزم به پرداخت آن می­باشد که در صورت توافقی بودن، طبق توافق طرفین پرداخت می­ گردد اما در صورت عدم توافق میزان آن بر­اساس آیین نامه تعرفه حق­الوکاله، حق­المشاوره و .... مصوب 27/4/ 1385 مشخص می گردد. در صورت عدم پرداخت حق الوکاله از سوی موکل، وکیل می تواند دعوای پرداخت حق الوکاله را مطرح نماید.
مدارک و منضمات برای طرح دعوای پرداخت حق الوکاله

- تصویر مصدق وکالتنامه (اجباری)
- تصویر مصدق قرارداد حق الوکاله (اختیاری)
- تصویر مصدق دادنامه (اختیاری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.