14 پنج‏شنبه

1400/5/14


چنانچه فرد از سوی دادگاه معسر از پرداخت محکوم به شناخته شده باشد و در صورتی که هر یک از طرفین به هر دلیلی در مورد اقساط تعیین شده تقاضای کاهش یا افزایش داشته باشند باید دادخواست تعدیل تقسیط محکوم­به را ارائه نمایند.
مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح تعدیل­ تقسیط محکوم به

- تصویر مصدق دادنامه (اجباری)
- تصویر مصدق استشهادیه محلی (اجباری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- تحقیقات محلی
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- ساير دلايل و منضما