14 پنج‏شنبه

1400/5/14


به موجب عقد اجاره هر یک از موجر و مستأجر تعهداتی پیدا می­کنند که یکی از تعهدات موجر انجام تعمیرات اساسی عین مستاجره است.مطابق ماده 20 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56، تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل‌بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاه­های حرارت‌مرکزی، تهویه و آسانسور باشد به عهده موجر گذاشته شده و تعمیرات‌جزیی و همچنین تزیین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورداجاره باشد به عهده مستأجر گذاشته شده است در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 همین حکم در ماده 10 آن تکرار شده، منتها با این تغییر که طرفین می­توانند در قرارداد اجاره به صورت دیگری شرط کنند. در صورتی که موجر نسبت به انجام تعميرات اساسي اقدامي نکند، مستاجر می­تواند به دادگاه رجوع کرده و الزام او را به انجام تعمیرات اساسی بخواهد.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای الزام به انجام تعمیرات اساسی عین مستأجره
- تصویر مصدق اجاره نامه (اختیاری)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.
- شهادت شهود و مطلعین
- اتیان سوگند
- درخواست استعلام
- پرونده استنادی
- جلب نظر کارشناسی
- معاینه محلی
- سایر دلایل و مستندات