14 پنج‏شنبه

1400/5/14

نام و نام خانوادگینشانی/ پیام نگار/ پایگاه
تست
097654


نعیم راثی زاده
09143537033
سردفتر ازدواج اردبیل،خ مرحوم بیضای اردبیلی
********
********
محسن خزدوز
09143547971
سردفتر اسناد رسمی شماره 83 اردبیل،میدان مبارزان، (دروازه مشکین)جنب داروخانه قدس
********
********
حاج عبدالرحیم امیر زاده
09144528354
سردفتر ازدواج شماره12 و طلاق شماره1 ،اردبیل،خاتم النبیین(میدان مادر)-جنب بانک صادرات
Amirzadeh_12@yahoo.com
*********