نمونه دادخواست


ابطال وكالت نامهصدور حكم به تنفيذ فسخ قرارداد به علت تخلف از شرط و استرداد مبلغالزام به انجام تعهد در پرداخت بدهي همراه با تامین خواستهالزام به تحويل مبيع اتومبيلصدور حكم بر الزام به تكميل موضوع قراردادابطال‌عمليات اجرايي و الزام به تنظيم سند با صدور دستور توقیف عملیات اجرائیالزام به تنظيم سند رسمي تحويل مبيع با دستور موقتالزام به تنظيم سند رسمي خودرو و تحويل آنالزام به تنظيم سند رسمي خودروالزام به فك رهن و تنظيم سند رسمي انتقالالزام به فك رهن و تنظيم سند رسمي خودروالزام به فك رهن وتنظيم سند رسمي انتقال تحویل مبیع با دستور موقتالزام به تحويل مبيعالزام به تكميل موضوع قرارداد واخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی تنظیم سند رسمی انتقال و...الزام به رفع مزاحمت به انضمام كليه خسارات قانونیالزام به رفع مزاحمت ومطالبه خسارت واردهالزام به رفع ممانعت از حقخلع يد و قلع و قمع بناخلع يد و قلع و قمع بنا و اجرت المثل ایام تصرفدادخواست خلع يدالزام به تنظیم سند رسمیصدور حکم مبنی بر الزام به انجام تعهد و فک رهنصدور حکم مبنی بر تحویل مبیعفسخ معامله و مطالبه ضرر و زیان معاملهاسترداد جهيزيهصدور حکم حضانت طفلطلاق توافقیمطالبه مهریهطلاق بعلت اعتیادپرداخت نفقهطلاق از طرف زوجمطالبه مهریه نقدی و ملک غیر منقولمطالبة اجرت المثل ايام تصرف مبيعمطالبه ثمن معامله با قرار تأمين خواستهمطالبه مبلغ صورتحسابمطالبه مبلغمطالبه وجه قرار تأمين خواسته بعلت مستحق اللغیر در آمدن مورد معاملهمطالبه وجه سفته با قرار تأمين خواستهالزام به پرداخت چکمطالبه مبلغمطالبه سفتهمطالبه طلب (قیمت رهن) بابت ضمانت و پرداخت دین خواندگان به مضمون له بانک مرتهنابطال شناسنامهالزام به تغيير نامرفع مهر و موم تركهمهر و موم تركه و تحرير و تقسيم آنمهر و موم تركهصدور گواهی حصر وراثتصفحه دوم دادخواست انحصار وراثتاعتراض به قرار تأمين خواستهصدور قرار تأمين خواسته به مبلغقرار تامين خواستهتأمين دليل انتقال به غيرتأمين دليل ايجاد تغييرات در نماآتتأمين دليل تبديل مورد اجاره به محل فسادتأمين دليل تخليه ملك مورد اجاره به علت انقضای مدتتأمين دليل تعدي و تفريطتأمين دليل خسارات وارده به اتومبيلتأمين دليل خسارات وارده به اتومبيلتأمين دليل خسارات وارده به منزلتأمين دليل در خريد اتومبيلتأمين دليل در خريد مال غيرمنقولتأمين دليل در عدم تكميل تعميراتتامین دلیل فوری