نسق عبارت است از عملکرد عمرانی کسی که به آبادی زمین اقدام کرده است. حقوق زارعانه بخشي از بهاي عرصه و اعيان ملك است. در صورتی که معامله ای بین مالک و زارع مبنی بر زراعت در زمین منعقد شده و بعد از زراعت، مالک حق زارعانه (نسق زارعانه) وی را ندهد، زارع می تواند از دادگاه نسق زارعانه خود را به طرفیت مالک مطالبه نماید.
مدارك و منضمات مورد نياز جهت طرح دعوای مطالبه بهای نسق زارعانه

- تصویر مصدق سند عادي (اختیاری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از موارد ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- جلب نظر کارشناس
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- تحقیقات محلی
- معاینه محلی
- اتیان سوگند
- ساير دلايل و مستندات