در مواردی که اشتباهی در صدور قبض گاز صورت پذیرفته باشد، مانند اینکه اطلاعات اشخاص یا اطلاعات راجع به انشعاب یا راجع به پلاک وغیره اشتباه درج گردیده باشد، همچنین در مواردی که کد پستی یا مبلغ اشتباه شده باشد و سازمان یا اداره مربوطه اقدام به اصلاح ننماید و مدعی صحت گردد، اشخاص می توانند دادخواست ابطال قبض گاز را از دادگاه تقاضا نمایند.
مدارك و منضمات مورد نيازجهت طرح دعوای ابطال قبض گاز

- تصویر مصدق سند مالكيت (اختیاري)
- تصوير مصدق قبض مصرفي (اختیاري)
- تصویر مصدق اجاره نامه (اختیاري)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- درخواست جلب نظر کارشناس
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- سایر دلایل و مستندات