رسیدگی به اعتراض زارعان صاحب نسق، مالکان و صاحبان باغ­ها و تاسیسات و موسسات دولتی نسبت به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگل­ها و مراتع کشور در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 1367 موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل­ها و مراتع می باشد. هیأت مذکور مرکب است از: مسئول اداره کشاورزی، مسئول اداره جنگل داری، عضو جهاد سازندگی، عضو هیأت واگذاری زمین، یک نفر قاضی دادگستری، دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه. این هیأت در خصوص ملی شدن جنگل­ها و مراتع، تصمیم گیری می­کند و اگر کسی در این خصوص نسبت به رأی قاضی هیات حل اختلاف اعتراضی داشته باشد، می تواند اعتراض خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید.
مدارك و منضمات مورد نياز جهت طرح دعوای اعتراض به رأی قاضی هیأت حل اختلاف قانون تعیین تکلیف اختلافات اراضی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع

- تصوير مصدق راي قاضي هيات حل اختلاف قانون تعيين تکليف اختلافات اراضي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع(اختیاری)*
- تصویر مصدق سند مالكيت (اختياري)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از موارد ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- جلب نظر کارشناس
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- تحقیقات محلی
- معاینه محلی
- ساير دلايل و مستندات