14 پنج‏شنبه

1400/5/14

دادخواست تامین دادخواست متفرقه


اعتراض به قرار تأمين خواسته


صدور قرار تأمين خواسته به مبلغ


قرار تامين خواسته


تأمين دليل انتقال به غير


تأمين دليل ايجاد تغييرات در نماآت


تأمين دليل تبديل مورد اجاره به محل فساد


تأمين دليل تخليه ملك مورد اجاره به علت انقضای مدت


تأمين دليل تعدي و تفريط


تأمين دليل خسارات وارده به اتومبيل


تأمين دليل خسارات وارده به اتومبيل


تأمين دليل خسارات وارده به منزل


تأمين دليل در خريد اتومبيل


تأمين دليل در خريد مال غيرمنقول


تأمين دليل در عدم تكميل تعميرات


تامین دلیل فوری


ابطال راي كميسيون ماده 12 قانون زمينشهری و ابطال سند مالکیت


دستور موقت بر استرداد فرزند


صدور دستور موقت بر جلوگيري از صدور سند مالکیت


صدور دستور موقت بر جلوگيري و منع از عملیات ساختمانی


صدور دستور موقت به منع از پرداخت مبلغ چك


صدور دستور موقت به منع نقل و انتقال و توقیف عین آن


اعتراض ‌ثالث نسبت به دادنامة و صدور دستور تاخیر عملیات اجرائی


ورود‌ثالث و صدور حكم به بطلان دعوي و الزان به تنظیم سند رسمی انتقال


جلب شخص ثالث


صدور دستور موقت مبنی بر توقیف خودرو


.


.


دادخواست جدید واخواهی


دادخواست جدید تجدید نظر خواهی


دادخواست جدید فرجام خواهی


برگه اظهار نامه جدید


دادخواست جدید خط دار


دادخواست جدیدبدون خط


برگه دادخواست هاي خالي جديد در ورد 2003
دادخواست قرارداد دادخواست خانواده دادخواست مطالبه وجه دادخواست امور حسبی


ابطال وكالت نامه


صدور حكم به تنفيذ فسخ قرارداد به علت تخلف از شرط و استرداد مبلغ


الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهي همراه با تامین خواسته


الزام به تحويل مبيع اتومبيل


صدور حكم بر الزام به تكميل موضوع قرارداد


ابطال‌عمليات اجرايي و الزام به تنظيم سند با صدور دستور توقیف عملیات اجرائی


الزام به تنظيم سند رسمي تحويل مبيع با دستور موقت


الزام به تنظيم سند رسمي خودرو و تحويل آن


الزام به تنظيم سند رسمي خودرو


الزام به فك رهن و تنظيم سند رسمي انتقال


الزام به فك رهن و تنظيم سند رسمي خودرو


الزام به فك رهن وتنظيم سند رسمي انتقال تحویل مبیع با دستور موقت


الزام به تحويل مبيع


الزام به تكميل موضوع قرارداد واخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی تنظیم سند رسمی انتقال و...


الزام به رفع مزاحمت به انضمام كليه خسارات قانونی


الزام به رفع مزاحمت ومطالبه خسارت وارده


الزام به رفع ممانعت از حق


خلع يد و قلع و قمع بنا


خلع يد و قلع و قمع بنا و اجرت المثل ایام تصرف


دادخواست خلع يد


الزام به تنظیم سند رسمی


صدور حکم مبنی بر الزام به انجام تعهد و فک رهن


صدور حکم مبنی بر تحویل مبیع


فسخ معامله و مطالبه ضرر و زیان معامله


استرداد جهيزيه


صدور حکم حضانت طفل


طلاق توافقی


مطالبه مهریه


طلاق بعلت اعتیاد


پرداخت نفقه


طلاق از طرف زوج


مطالبه مهریه نقدی و ملک غیر منقول


مطالبة اجرت المثل ايام تصرف مبيع


مطالبه ثمن معامله با قرار تأمين خواسته


مطالبه مبلغ صورتحساب


مطالبه مبلغ


مطالبه وجه قرار تأمين خواسته بعلت مستحق اللغیر در آمدن مورد معامله


مطالبه وجه سفته با قرار تأمين خواسته


الزام به پرداخت چک


مطالبه مبلغ


مطالبه سفته


مطالبه طلب (قیمت رهن) بابت ضمانت و پرداخت دین خواندگان به مضمون له بانک مرتهن


ابطال شناسنامه


الزام به تغيير نام


رفع مهر و موم تركه


مهر و موم تركه و تحرير و تقسيم آن


مهر و موم تركه


صدور گواهی حصر وراثت


صفحه دوم دادخواست انحصار وراثت