هر یک از اصحاب دعوی می­تواند اختلاف خود را با طرف مقابل از راه سازش حل و فصل نماید. در این صورت دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین، رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید. ماهيت گزارش اصلاحي، عقد صلح است و عنوان رأي را ندارد بنابراین نه حکم است و نه قرار، لیکن اعتبار سند رسمي را دارد. چنانچه گزاارش اصلاحي بنا به دلايلي به اشتباه صادر شده باشد ذی نفع می تواند ابطال آن را از محکمه‌ي صالح درخواست نماید.
مدارك و منضمات مورد نياز جهت طرح دعوای ابطال گزارش اصلاحی

- تصوير مصدق گزارش اصلاحي (اختیاری)*
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- شماره پرونده استنادي
- تحقیقات محلی
- درخواست استعلام
- جلب نظر کارشناس
- ساير دلايل و مستندات