هنگامی که متوفی وصیت نامه­ای داشته باشد که وراث حاضر به پذیرش آن نباشند، باید دادخواست تنفیذ وصیت­نامه مطرح کنند. در واقع این دعوایی است که مدعی از دادگاه می­خواهد تا اصالت وصیت­نامه فاقد مشخصات مقرر در قانون امور حسبی را احراز کند.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای تنفیذ وصیت­نامه

- تصویر مصدق وصیت نامه (اجباری)
- تصویر مصدق گواهی فوت (اجباری)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- تحقیقات محلی
- شماره پرونده استنادي
- ساير دلايل و مستندات