در مواردی شخص می­تواند تقاضای رفع اثر از اموال توقیفی بنماید مانند: توقیف اموال محکوم علیه که قانون‌گذارآن­ها را غیرقابل توقیف معرفی کرده است. اگر این اموال توقیف گردد محکوم­علیه می­تواند تقاضای رفع اثر از اموال توقیفی از دادگاه بنماید. همچنین شخصی که اموالش در تامین خواسته یا دستور موقت توقیف شده، در صورتی که خواهان ظرف مهلت مقرر در قانون، اقدام به طرح دادخواست اصلی ننماید، و نیز شخص بدهکار پس از پرداخت دین یا مرتفع شدن علت توقیف اموالش توسط شخص ثالث، می­توانند از دادگاه این درخواست را بنماید، علاوه بر این در صورتی که شخصی که اموال وی توقیف شده است غیر از مدیون باشد و یا زمانی که سمت داین و مدیون در شخص مدیون جمع شود، می­توانند از دادگاه رفع اثر از اموال توقیفی خود را بخواهد. همچنین ممکن است شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع ­شود.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای رفع اثر از اموال توقیفی (غیرمنقول)

- تصویر مصدق سند پرداخت بدهی (اجباری)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.
- شهادت شهود و مطلعین
- تحقیقات محلی
- اتیان سوگند
- درخواست استعلام
- پرونده استنادی
- سایر دلایل و مستندات