حکمی که در خارج از کشور صادر شود می­تواند در ایران مطابق مقررات اجرا گردد. حكم قطعی و لازم الاجرای صادره از دادگاه خارجی اعتبار امر مختومه را دارد و این اعتبار به هیچ وجه از حكم خارجی سلب نشده و حق رسیدگی ماهوی به محكمه ایرانی تجویز نشده است. قطعی و لازم الاجرا بودن حكم خارجی را طبق قانون كشور صادركننده حكم باید تشخیص داد. احکام صادره از دادگاه های خارجی در صورت احراز شرایط ذیل در ایران قابل اجرا می­باشند.
1- در صورتی كه حكم خارجی با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران مغایرت نداشته باشد.
2- حكم خارجی با مقررات عهود بین الملل كه ایران عضو آن است و قوانین خاص کشور ایران مغایر نباشد
3- حكم اعتبار خود را از دست داده باشد.
4- حكم دادگاه خارجی با احکام صادره از دادگاه های ایران مغایرت نداشته باشد.
5- رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران نداشته باشد.
6- حكم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن باشد.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای اجرای حکم دادگاه خارجی

1- تصویر مصدق حکم دادگاه خارجی (اختیاری)
2- ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی (اختیاری)
3- تصویر مصدق گواهی نماینده سیاسی یا كنسولی ایران در كشور صادركننده حكم یا نماینده رسمی و كنسولی كشور صادركننده حكم در ایران دایر به صدور دستور اجرا از مقامات صلاحیتدار (اختیاری)
4- ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی (اختیاری)
5- تصویر مصدق گواهی امضای نماینده سیاسی كشور خارجی صادركننده حكم مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه(اختیاری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از موارد ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- جلب نظر کارشناس
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- اتیا سوگند
- ساير دلايل و مستندات