13 چهارشنبه

1400/5/13


هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه(سهم) خود را به قصد فروش به شخص ثالث منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده به او بدهد و قسمت فروخته شده را تملک کند حق مزبور را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می­گویند. حق شفعه تنها در اموال غیرمنقول و مشاع ایجاد می­شود. بنابراین اعمال حق مزبور باید به نحوی باشد که موجب ضرر مشتری نگردد و آن در صورتی است که شفیع قدرت بر پرداخت ثمن را داشته باشد.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای اخذ به شفعه

- تصویر مصدق سند مالکیت (اجباری)
- تصویر مصدق مبایعه­نامه (اختیاری)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.
- شهادت شهود و مطلعین
- تحقیقات محلی
- اتیان سوگند
- درخواست استعلام
- پرونده استنادی
- ارجاع به کارشناسی
- معاینه محلی
- سایر دلایل و مستندات