14 پنج‏شنبه

1400/5/14

اعسار
قابليت استماع دعوي اعسار كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي
رأي شماره: 722ـ 13/10/1390
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
مستفاد از صدر ماده 24 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب سال 1379 و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال 1313 اين است كه دعوي اعسار كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها بايد به هر دو دعوي يكجا رسيدگي و پس از صدور حكم بر محكوميت مديون در مورد دعوي اعسار او نيز رأي مقتضي صادر نمايد؛ بنابراين رأي شعبه چهارم دادگاه تجـديدنظر استان همـدان درحدي كه با اين نظـر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان ‌عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
************************************************
عدم استماع دعوي اعسار نسبت به ضرر و زيان مدعي خصوصي
رأي وحدت رويه شماره 23
مورخ 18/9/149
چون مراد از وضع ماده (1) اضافه شدن به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 حمايت از حقوق مدني خصوصي بوده است تا در صورتي كه نتواند خسارات خود را وصول كند به درخواست وي محكوم‌عليه در ازاي هر 50 ريال يك روز توقيف شود و استماع دعوي اعسار در قبال ضرر و زيان ناشي از جرم كه مورد حكم دادگاه جزايي واقع شده مغاير با روح ماده مزبور است و نظر به اين كه ماده (490) قانون آيين دادرسي كيفري در مقام بيان كلي قضيه و منصرف از اين معني است كه مقنن خود حكم خاص در باب كيفيت اجراي اين قبيل احكام به دست داده است رأي شعبه دهم دادگاه استان مركز مبين بر عدم استماع دعوي اعسار صحيح و مطابق با موازين قانوني است.
***************************************