13 چهارشنبه

1400/5/13

مرور زمان
مرور زمان تعقيب انتظامي قضات سابق دادگاه عالي انتظامي
رأي وحدت رويه شماره 42
مورخ 28/8/1358
رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور
چون برطبق ماده (31) قانون استخدام قضات مصوب اسفند ماه سال 1306 مدت مرور زمان تعقيب انتظامي از تاريخ وقوع تخلف يا آخرين اقدام تعقيبي قانوني دو سال است و قضات دادگاه عالي انتظامي تصميم خود را مبني بر بايگاني موضوع شكايت شاكي در تاريخ 18/2/1351 اتخاذ نموده‌اند در حالي كه تاريخ شكايت شاكي از قضات آن دادگاه در تاريخ 13/7/1357 به عمل آمده است. بنابراين تعقيب انتظامي آقايان قضات سابق دادگاه عالي انتظامي مشمول مرور زمان قانوني بوده و موقوفي تعقيب نامبردگان اعلام مي‌گردد.