14 پنج‏شنبه

1400/5/14


در مبادلات بازرگانی واقتصادی امروز، ارز به معنی پول رایج خارجی است. طبق ماده 62 فانون آیین دادرسی مدنی پول خارجی را می­توان به عنوان خواسته در دادخواست مورد مطالبه قرار داد و در صورتی که دادگاه استحقاق خواهان را نسبت به خواسته یا قسمتی از آن احراز نماید می­بایست خوانده را به پرداخت پول خارجی که مورد درخواست خواهان بوده محکوم نماید.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای مطالبه ارز خارجی

- تصویر مصدق سند رسمی (اختیاری)
- تصویر مصدق سند عادی (الزامی)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.
-اتیان سوگند
- تحقیقات محلی
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادی
- شهادت شهودومطلعین
- درخواست جلب نظرکارشناس
- سایردلایل ومستندات