14 پنج‏شنبه

1400/5/14


اشخاص در مواردی می توانند ابطال رأی هیأت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی را تقاضا نمایند از جمله، هنگامی که این آراء با حد نصاب لازم صادر نگردد یا در صورتی که در رسیدگی به دعاوی مقررات آمره قانونی از قبیل رعایت حداقل مزد قانونی، رعایت حداکثر ساعات قانونی کار و وظایف طرفین در مورد مسائل مربوط به ایمنی کار و حفاظت فنی رعایت نگردد، همچنین هیأت حل اختلاف در هنگام رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت تشخیص تنها در چارچوب اعتراضات ایراد شده اتخاذ تصمیم خواهد نمود. درغیر این صورت نیز می توان تقاضای ابطال رأی هیأت حل اختلاف ارائه می­گردد.
مدارك و منضمات مورد نياز جهت طرح دعوای ابطال رأی هیأت حل اختلاف وزارت کار وامور اجتماعی

- تصویر مصدق دادنامه (اختیاری)
- تصوير مصدق مدارک مبني بر ابطال راي هيات حل اختلاف وزارت کار وامور اجتماعي (اختیاری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از موارد ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- شماره پرونده استنادي
- تحقیقات محلی
- معاینه محلی
- ساير دلايل و مستندات