14 پنج‏شنبه

1400/5/14


برای تأسیس و ثبت شرکت­های سهامی اظهارنامه می بایست به ضمیمه مدارک دیگر به مرجع ثبت شرکت­ها ارائه گردد. در شرکت های سهامی خاص طبق بند 2 ماده 20 قانون تجارت، اظهارنامه می بایست مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهی­نامه بانکی حاکی از تأدیه قسمت نقدی (نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام) باشد. اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. حال چنانچه فردی مدعی عدم رعایت یکی از شروط مندرج در اظهارنامه گردد می­تواند درخواست ابطال آن را از دادگاه نماید.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای ابطال اظهارنامه تجارتی

- تصویر مصدق اظهارنامه تجاری (اختیاری)
- تصویر مصدق سند مثبت سمت ( در صورتی که دادخواست به نمایندگی تقدیم شود ) (اختیاری)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.
- شهادت شهود و مطلعین
- تحقیقات محلی
- درخواست جلب نظر کارشناس
- پرونده استنادی
- سایر دلایل و مستندات