13 چهارشنبه

1400/5/13


فقدان قصد معامله و عدم تنفیذ معامله فضولی یا اکراهی یا معامله شخصی که فاقد اهلیت است توسط ولی یا قیم وی، بیع باطل است. همچنین در صورتی که تصریح به نامشروع بودن انگیزه انجام معامله شود یا چیزی که قانوناً خرید و فروش آن ممنوع بوده یا مالیت یا منفعت عقلایی ندارد یا بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد، موضوع معامله قرار گیرد بیع باطل است. علاوه بر این موارد اگر چیزی به عنوان جنس معین یا عین معین فروخته شود ولی از آن جنس نباشد یا معلوم شود مبیع به صورت عین معین وجود نداشته است یکی از طرفین می­تواند ابطال مبایعه­نامه را بخواهد. همچنین در صورتی که مبایعه­نامه یا سند مالکیت رسمی معارض با مبایعه­نامه دیگری باشد، اولین معامله قانونی است و خریدار مقدم می­تواند ابطال معاملات بعدی را بخواهد.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای ابطال مبایعه نامه (مالی)

- تصویر مصدق مبایعه نامه (اختیاری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- تحقیقات محلی
- معاینه محلی
- ساير دلايل و مستندات