14 پنج‏شنبه

1400/5/14


در مواردی که شخصی بر خلاف واقع فوت دیگری را اعلام نماید، آن شخص یا هر ذینفعی می تواند به دادگاه دادخواست ابطال ثبت واقعه فوت را تقدیم نماید. همچنین زمانی که شخصی برای مدت طولانی غایب مفقود الاثر باشد و به منظور تعیین تکلیف اموال و بازماندگان وی، اداره ثبت احوال سند ثبت وفات این شخص را صادر نماید و بعد از سالیان متمادی آن شخص زنده یافت شود، خود شخص یا هر یک از افراد ذی­نفع به منظور تعیین وضعیت، می تواند از دادگاه ابطال ثبت واقعه فوت به طرفیت اداره ثبت احوال را تقاضا نماید.
مدارك و منضمات مورد نياز جهت طرح دعوای ابطال ثبت واقعه فوت

- تصویر مصدق شناسنامه (اختیاری)
- تصویر مصدق گواهي فوت (اختیاری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- معاينه محلي
- درخواست جلب نظر کارشناس
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- سایر دلایل و مستندات