14 پنج‏شنبه

1400/5/14


شخص می­تواند با اتکا به دلایل قانع کننده، برای ابطال شناسنامه فعلی و تقاضای صدور شناسنامه جدید، دعوی حقوقی " ابطال شناسنامه" را طرح کند. ابطال شناسنامه در مواردی مانند کم کردن سن صورت می­گیرد در این حالت خواهان باید شهودی معرفی کند و از طرف دادگاه مسئله به پزشکی قانونی برای تشخیص صحت ادعا ارجاع شود.
مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح دعوی ابطال شناسنامه

- تصویر مصدق دادنامه (اختیاری)
- تصویر مصدق شناسنامه (اجباری)
- تصویر مصدق استشهادیه محلی (اختیاری)
- کارت ملی (اجباری)
- کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه (اجباری)