14 پنج‏شنبه

1400/5/14


تقسیم بدین منظور انجام می­شود که به جای سهم مشاع منتشر در مجموع، بخش معینی از مال به هر مالک داده شود تا در آن مالکیت مستقل پیدا کنند.هنگامی که شرکا درخواست تقسیم مال مشترکی را می­دهند و دادگاه به عنوان مشاور و راهنما بر آن نظارت می نماید یا تقسیم در خارج از دادگاه با تراضی به عمل آید یا اطلاعات اشتباه مبنای آن تراضی قرار گیرد و یا در حصه یک و یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر گرد که در حین تقسیم عالم به آن نبوده­انددعوای ابطال تقسیم­نامه قابل طرح و رسیدگی است همچنین هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است، در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً به تساوی باشد تقسیم صحیح والا باطل است.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای ابطال تقسیم نامه
- تصویر مصدق تقسیم نامه
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.

* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.
- شهادت شهود و مطلعین
- اتیان سوگند
- سایر دلایل و مستندات