14 پنج‏شنبه

1400/5/14


سند وقف نوشته­ای است که واقف در مورد وقف مال خود تنظیم نموده است و در آن درباره مسائل مختلف مربوط به اداره موقوفه و چگونگی صرف عواید آن و سایر مسائل تعیین تکلیف کرده است.چنانچه فردی به انگیزه اینکه طلب بستانکارانش وصول نشود، تمام یا قسمتی از اموال خود را در زمان بدهکاری وقف نماید و اموال باقیمانده­اش کفاف ادای دیونش را ننماید، این وقف به قصد اضراردیان نامیده می شود.و نفوذ کامل حقوقی ندارد و در صورتی که طلبکاران راضی به عمل واقف نباشند، حق دارند ابطال وقف را از دادگاه صلاحیتدار درخواست نمایند.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای ابطال وقف ­نامه

- تصویر مصدق وقف­نامه (اختیاری)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.
- شهادت شهود و مطلعین
- تحقیقات محلی
- اتیان سوگند
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادی
- درخواست جلب نظر کارشناسی
- معاینه محلی
- سایر دلایل و مستندات