14 پنج‏شنبه

1400/5/14


وصيت­ کننده بايد اهليت و اجازه در تصرف اموال خود را داشته باشد. در صورتی که موصی وصیت دومی بر وصیت اول خود صادر کند وصيت اول باطل است. مورد وصیت بايد ماليت و منفعت عقلائي و قابليت نقل و انتقال داشته باشد و در ملکيت موصي بوده و متعلق به شخص ثالث نباشد. همچنين وصيت بر مال نامشروع باطل و وجهه قانوني ندارد. وصيت متوفي تنها نسبت به يك سوم اموالش نافذ و صحيح است و درصورتي كه ساير ورثه با مفاد وصیت نامه مخالفت كنند، می­توانند تقاضای ابطال وصیت نامه را نمایند. علاوه بر این موارد هر گونه خط­ خوردگي، لاک­ گرفتگي و يا خدشه موجب ابطال وصيت ­نامه خواهد شد.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای ابطال وصیت نامه

- تصویر مصدق وصیت نامه (اجباری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- تحقيقات محلي
- درخواست جلب نظر کارشناس
- اتیان سوگند
- شماره پرونده استنادي
- سایر دلایل و مستندات