13 چهارشنبه

1400/5/13


در حقوق ایران وصیت تا میزان ثلث ترکه نافذ است و موصی بیش از آن اختیار تصرف در دارایی خود را ندارد، مگر اینکه ورثه وصیت را اجازه دهند. برای تعیین میزان ثلث، باید دارایی خالص متوفی به هنگام مرگ معلوم شود. در آغاز باید معادل دیون از ارزش اموال برداشت شود، سپس آنچه باقی می ماند از آنِ ورثه و موصی له است. ثلث مال نیز از همین بخش تعیین می شود. حال در صورتی که ورثه حاضر به اخراج ثلث از ماترک نباشد. با توجه به قواعد و مقررات و نحوه تعیین ثلث، دعوای اخراج ثلث از ماترک مطرح می گردد.
مدارك و منضمات مورد نياز :
- گواهي حصر وراثت (اختیاری)*
- گواهي فوت (اختیاری)
- تصویر مصدق وصيت نامه (اختیاری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- جلب نظر کارشناس
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- اتیان سوگند
- ساير دلايل و مستندات