13 چهارشنبه

1400/5/13


انحلال شرکت به منزله پایان عمر آن است. با توجه به اینکه حکم ورشکستگی به طور موقت قابل اجرا است انحلال شرکت از زمانی تحقق پیدا می­کند که حکم دادگاه صادر شده باشد. در صورتی که شریک تاجر باشد و در نتیجه عدم پرداخت دیون، حکم ورشکستگی­اش صادر شود اگر مدیر تصفیه شریک ورشکسته، کتباً تقاضای انحلال شرکت را کرده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت، مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد شرکت منحل می­گردد. همچنین اگر طلبکاران شخصی شریک نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی او وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی نباشد می­توانند انحلال شرکت را تقاضا کنند مشروط بر اینکه حداقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند.
مدارک و منضمات مورد نیازجهت طرح دعوای انحلال شرکت / مؤسسه

- تصویر مصدق اساسنامه موسسه (اجباری)
- تصویر مصدق سند مثبت موسسه (اجباری)
- تصویر مصدق سند مثبت طلبکار بودن (اجباری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- تحقیقات محلی
- درخواست جلب نظر کارشناس
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- ساير دلايل و منضمات