14 پنج‏شنبه

1400/5/14


اثبات وقف همانند اثبات دعاوی دیگر با ادله عمومی از قبیل اقرار واقف یا دیگران و ارائه اسناد رسمی یا عادی و اقامه شهود و غیرهامکان پذیر است. ممکن است اماراتی برخلاف این ادله عمومی وجود داشته باشد مانند اینکه مدعی سند مالکیت دارد و متصرف به وضع خود ادامه دهد. اگر در باب وقف بودن ملکی اختلاف شود، مدعی وقفیت باید ثابت کند که ملک سابق، به وسیله وقوع عقد وقف و قبض آن تبدیل به وقف شده است. اثبات وقفیت مستلزم اثبات وقوع عقد به نحو صحت و حصول قبض می­باشد. همچنین شرایط طرح دعوی اثبات وقفیت، تصرف در مال موقوفه و ادعای خلاف ادعای متصرف توسط فرد دیگر است.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای اثبات وقفیت

- تصویر مصدق وقف نامه (اجباری)
- تصویر مصدق سند مالکیت (اجباری)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.
- شهادت شهود و مطلعین
- تحقیقات محلی
- اتیان سوگند
- درخواست استعلام
- پرونده استنادی
- ارجاع به کارشناسی
- معاینه محلی
- سایر دلایل و مستندات