14 پنج‏شنبه

1400/5/14


در صورتی که اشتباه ناشی از تحریر شناسنامه نبوده بلکه اعلام کننده در تاریخ ولادت طفل یا مشخصات والدین اشتباه کرده باشد، تصحیح این گونه اشتباهات در صلاحیت دادگاه است. در صورتی که اشتباه بعد از امضای سند به عمل آمده باشد و سند به صاحب آن تسلیم شده باشد، بر اساس ماده 4 قانون ثبت احوال دادگاه در این خصوص صالح خواهد بود.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای اصلاح شناسنامه

- تصویر مصدق شناسنامه (اجباری)
- تصویر مصدق استشهادیه محلی (اجباری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- تحقیقات محلی
- شماره پرونده استنادي
- ساير دلايل و مستندات