13 چهارشنبه

1400/5/13


منظور از اعاده اعتبار، بازگشت تاجر ورشکسته به موجب حکم دادگاه به اعتبار بازرگان بودن شخص است. به طوری که حق فعالیت بازرگانی داشته باشد. اعاده اعتبار به دو نوع واقعی و قانونی تقسیم می­گردد. اعاده اعتبار واقعی هنگامی است که تاجر تمام دیون خود را پرداخت کرده است. اعاده اعتبار قانونی هنگامی است که تاجر ورشکسته­ای که تحصیل قرارداد ارفاقی کرده و تمام وجوهی را که به موجب قرارداد ارفاقی به عهده گرفته پرداخته است و نیز شریک ضامنی که شخصاً تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه کرده می­تواند پس از پنج سال تقاضای اعاده اعتبار کند همچنین تاجر ورشکسته ای که کلیه طلبکاران او را از پرداخت دیون باقی مانده بری الذمه کرده یا به اعاده اعتبار او رضایت داده­اند می تواند از دادگاه تقاضای اعاده اعتبار نماید.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای اعاده اعتبار ورشکسته

- تصویر مصدق دادنامه ورشکستگی (اجباری)
- تصویر مصدق قرارداد ارفاقی (اجباری)
- تصویر مصدق اسناد مبنی بر پرداخت دیون (اجباری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- تحقیقات محلی
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- ساير دلايل و منضمات