14 پنج‏شنبه

1400/5/14


یکی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی با رعایت حریم روستاها می­باشد که این وظیفه را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می­دهد. لذا در صورتی که افرادی نسبت به ملی شدن اراضی، اعتراضی داشته باشند ظرف یک سال به دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه مراجعه می­نمایند و در صورتی که مهلت یک سال مذکور سپری شده باشد اشخاص ذینفع به منظور رسیدگی به اعتراض خود نسبت به تشخیص ملی شدن اراضی به مرجع صلاحیتدار مراجعه می­نمایند.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی موضوع تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی

- تصویر مصدق سند مالکیت (اختیاری)
- تصویر مصدق برگ تشخیص (اختیاری)
- تصویر مصدق رای کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها مراتع (اختیاری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از موارد ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- تحقیقات محلی
- جلب نظر کارشناس
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- ساير دلايل و مستندات