13 چهارشنبه

1400/5/13


پلمپ نمودن به معنای تعطیل کردن و جلوگیری از فعالیت یک مکان می­باشد. فک پلمپ واحدهای صنفی پس از صدور پروانه کسب و یا پس از گذشت یک هفته از تاریخ پلمپ در صورت تشکیل پرونده در اتحادیه و ارائه مدارک مربوط توسط متقاضی به اتحادیه توسط نیروی انتظامی انجام می­ گردد. فک پلمپ رستوران­ها و محل­های عرضه­ کننده مواد غذایی که به علت عدم توجه به مقررات و اصول و موازین بهداشتی تعطیل می­ شوند پس از اخذ تعهد محضری دائر به التزام به رعایت مقررات بهداشتی ممکن است. شخص با پرداخت بدهی یا انجام کاری که ملزم به آن بوده است می­ تواند موجبات پلمپ را مرتفع نماید. همچنین در صورتی که مراجع ذیصلاح از فک پلمپ خودداری کنند اشخاص ذینفع می­ توانند تقاضای فک پلمپ را به طرفیت مراجع ذیربط از دادگاه بنمایند.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای فک پلمپ

- تصویر مصدق سند مالکیت (اختیاری)
- تصویر مصدق اجاره نامه (اختیاری)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.
- تحقیق محلی
- ارجاع امر به کارشناس
- معاینه محلی
- شهادت شهود و مطلعین
- درخواست استعلام
- سایر دلایل و مستندات