14 پنج‏شنبه

1400/5/14


اموال غایب در صورتی به تصرف موقت ورثه داده خواهد شد که غایب کسی را برای اداره اموال خود معین نکرده باشد و مدت دو سال تمام از تاریخ آخرین خبر از غایب گذشته باشد و وراث درخواستی مبنی بر تسلیم اموال غایب به دادگاه تقدیم نمایند. زمانی اموال ‌به تصرف قطعی ورثه داده می­شود که حکم موت فرضی غایب صادرشود.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای تسلیم اموال غایب به ورثه

- تصویر مصدق شناسنامه غایب و وراث (اجباری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- تحقیقات محلی
- شماره پرونده استنادي
- ساير دلايل و مستندات