14 پنج‏شنبه

1400/5/14


متولی کسی است که اداره امور موقوفه را به عهده دارد.اگر واقف در وقف نامه یا ضمن تشکیل وقف کسی را به عنوان متولی برای اداره موقوفه تعیین کند این فرد متولی نامیده می­شود. در صورتی که متولی توسط واقف یا قائم مقام او تعیین نشده باشد یا متولی توسط واقف تعیین شده باشد ولی معلوم نباشد مدعی تولیت یا نماینده قانونی وی می تواند درخواست صدور حکم تولیت را از دادگاه بنماید.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای درخواست صدور حکم تولیت

- تصویر مصدق وقف­نامه (اختیاری)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.
- شهادت شهود و مطلعین
- تحقیقات محلی
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادی
- درخواست جلب نظر کارشناسی
- سایر دلایل و مستندات