14 پنج‏شنبه

1400/5/14


در صورتی که بین زن و شوهر طلاق واقع شود دادگاه ضمن رأی خود با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین می­کند. حق ملاقات از جمله حقوق متقابل و قانونی پدر و مادر و طفل است. در صورتی که هریک از ابوین بدون رضایت دیگری تصمیم به خروج فرزند از کشور گرفته باشد طرف دیگر می­تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه، مانع از خروج فرزند از کشور شود.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای ممانعت از خروج فرزند از کشور

- تصویر مصدق سند ازدواج (اختیاری)
- تصویر مصدق سند طلاق (اختیاری)
- تصویر مصدق شناسنامه خواهان و فرزند/ فرزندان (اجباری)
- دادنامه مربوط به حق حضانت یا ملاقات (اختیاری)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.
- درخواست استعلام
- تحقیقات محلی
- شماره پرونده استنادی
- شهادت شهود و مطلعین
- سایر دلایل و منضمات