13 چهارشنبه

1400/5/13


چنانچه موجر خانه­ای را به اجاره دهد و بعد معلوم شود که تنها بخشی از خانه ملک موجر است و دیگران نیز با موجر شریکند، مستأجر می­تواند اجاره را با همان وضع ناخواسته نگاه دارد و به عنوان مابه­ا لتفاوت یا عوض، بخشی از اجاره که باطل بوده است از اجاره­بها بکاهد. همچنین در صورتی که مستأجر میزان اجاره ­بهای مقرر در قرارداد یا مورد توافق طرفین را به طور کامل نپردازد موجر نیز می­تواند مابه­ لتفاوت اجاره­ بها را مطالبه کند.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای مطالبه ما­به­ التفاوت اجاره ­بها

- تصویر مصدق سند اجاره (اجباری)
- تصویر مصدق دادنامه تعدیل اجاره بهاء (اجباری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- درخواست جلب نظر کارشناس
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- اتیان سوگند
- تحقیقات محلی
- ساير دلايل و منضمات