مصاديق دعاوي مالي
دعاوي مالي
دعوايي که خواسته آن مالي باشد
خواسته مالي : هر گاه خواسته در عرف مال باشد ويا چيزي که مقصود از آن بالذات از نظر خواهان توقع وصول مال از خواستن آن در بين باشد .
در اين قسمت مصاديق آن دسته از دعاوي مالي که در سطح محاکم، کثير الاستفاده است عنوان مي نمائيم:
1- دعواي مطالبه وجه چک، سفته، برات و حواله، سند عادي قرض و امثال اينها
2- دعواي مطالبه ثمن مبيع يا استرداد ثمن
3- دعواي مطالبه اجرت المثل يا اجور معوقه
4- دعواي مطالبه ارز
5- دعواي مطالبه خسارت اعم از خسارت و ضرر و زيان قهري يا قراردادي
6- دعواي مطالبه حق کسب و پيشه و تجارت و سرقفلي
7- دعواي مطالبه سهن الارث
8-دعواي اثبات مالکيت
9-دعواي الزام به تنظيم سند رسمي بيع
10-دعواي خلع يد غاصبانه
11-دعواي تسليط يد يا وضع يد
12-دعواي مطالبه وجه التزام قراردادي
13-دعواي مدني مطالبه ديه
14-دعواي مطالبه مهريه
15-دعواي اعتراض به نظر هيأت مديره واحد آپارتماني در مورد پرداخت حق شارژ
16-دعواي استرداد وثيقه
17-دعواي مطالبه بهاي حقوق مکتسبه در ملک موقوفه
18-دعواي مطالبه حقوق زارعانه (حق ريشه)
19-دعواي اثبات نسق زارعانه
20-دعواي ابطال ظهر نويسي چک
21-دعواي اثبات وقوع مستحدثات در خارج از حريم راه يا رودخانه
22-دعواي مطالبه نحله ايام زوجيت
23-دعواي مطالبه ارش مبيع معيوب
24-دعواي تجويز فروش مال مشاع غير ثبتي
25-دعواي ابطال سند مالکيت مال غير منقول
26-دعواي ابطال معامله فضولي
27-دعواي بي اعتباري معامله موضوع سند رسمي يا عادي
28-دعواي ابطال سند در وجه حامل
29-دعواي ابطال سند وقف
30-دعواي اثبات وقفيت
31- دعواي اثبات وصيت مالي
32-دعواي مطالبه مال موهوب يا استرداد آن
33-دعواي مطالبه مال الصلح
34-دعواي مطالبه مورد صلح
35-دعواي استرداد جهيزيه
36-دعواي استرداد هداياي نامزدي
37-دعواي استرداد مبيع
38-دعواي اعتراض به ثبت مال غير منقول
39-دعواي اعتراض به تحديد حدود
40-دعواي الزام به تحويل مبيع
41-دعواي قلع وقمع مستحدثات
42-دعواي اثبات حريم ملک
43-دعواي مطالبه سهم الشرکه
44-دعواي مطالبه هزينه هاي درمان
45-دعواي الزام به مشارکت در تنقيح قنات
46-دعواي تحويل موصي به
47-دعواي استرداد عاريه
48-دعواي مطالبه سهم الترکه
49-دعواي اخذ به شفعه
50-دعواي اثبات معامله
51-دعواي اثبات اقاله
52-دعواي ابراء
53-دعواي فک رهن

1234