13 چهارشنبه

1400/5/13


برای آن که ترکه، بین وارثان تقسیم شود ابتدا باید ترکه تصفیه شود. تصفیه ترکه به معنی تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن­ها و خارج کردن مورد وصیت از ما­ترک است. در صورتی که متوفی، وصی برای اداره اموال داشته باشد، امر تصفیه به وصی واگذار می‌شود. اگر متوفی برای اداره اموال خود وصی تعیین نکرده باشد، دادگاه پس از درخواست تصفیه ، یک یا چند نفر را به سمت مدیرتصفیه معین می‌نماید و آن­ها تحت نظر دادرس امور تصفیه را انجام می‌دهند.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای تعیین مدیر تصفیه

- تصویر مصدق شناسنامه متوفی و ورثه (اجباری)
- تصویر مصدق گواهی حصر وراثت (اجباری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- درخواست جلب نظر کارشناس
- تحقیقات محلی
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- ساير دلايل و مستندات