13 چهارشنبه

1400/5/13


حق­ الوکاله دستمزدی است که وکیل در برابر کاری که برای موکل خود انجام می­دهد دریافت می­کند. میزان آن بستگی به توافق طرفین دارد. در صورتی که طرفین نسبت به میزان آن توافق کرده باشند طبق توافق باید پرداخت شود، اما در صورت عدم توافق، میزان آن بر اساس آیین­نامه تعرفه حق­الوکاله، حق­المشاوره و .... مصوب 27/4/ 1385 مشخص می گردد. در صورت عدم پرداخت حق­الوکاله توسط موکل، وکیل می­تواند در صورت توافق در میزان آن، طبق توافق و در صورت عدم توافق مطابق آئین نامه مربوطه دعوی مطالبه حق­الوکاله مطرح کند.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای مطالبه حق­ الوکاله به درخواست وکیل

- تصویر مصدق قرارداد حق الوکاله (اجباری)
- تصویر مصدق وکالتنامه (اجباری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- تحقيقات محلي
- درخواست استعلام
- سایر دلایل و مستندات