14 پنج‏شنبه

1400/5/14


منظور از اجور معوقه مجموع اجاره­بهای پرداخت نشده توسط مستأجر در خلال ایام تصرف وی به میزان معین و معلوم بین موجر و مستأجر می­باشد. مستأجر مکلف است اجاره بهای معین را در موعد مقرر به موجر پرداخت کند و چنانچه در چند ماه پرداخت این اجور به تعویق افتد و موجر موفق به دریافت آن­ها نشود می تواند دادخواست مطالبه اجور معوقه را ارائه نماید. همچنین زمانی که اجرتی در قرارداد تعیین می­شود و طرفین توافق می­کنند که شخصی که عملی را انجام می­دهد یا کالایی را برای شخصی حمل می­کند مستحق اجرت مقرر در قرارداد یا اجرت پیش بینی شده در عرف یا قانون باشد و طرف مقابل این اجور را نپردازد شخصی که مستحق اجرت است می­تواند طی دادخواست تقاضای دریافت اجور معوقه را از متعهد بنماید.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای مطالبه اجور معوقه

- تصویر مصدق قرارداد اجاره (اجباری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- اتیان سوگند
- معاينه محلي
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- سایر دلایل و مستندات