14 پنج‏شنبه

1400/5/14


چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید. طبق ماده یک قانون صدور چک به انواع مختلفی از جمله؛ چک عادی،چک تأیید شده، چک تضمین شده و چک مسافرتی تقسیم می گردد. در صورت عدم وصول وجه چک از دو طریق، دعوی حقوقی " مطالبه وجه چک" می توان طرح نمود.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای مطالبه وجه چک

- تصویر مصدق چک (اجباری)
- تصویر مصدق ظهر چک (اجباری)
- گواهی عدم پرداخت صادره از بانک (این گواهی شامل مشخصات چک، مشخصات صاحب چک، مشخصات دارنده چک با مهر و امضای شعبه بانک مربوطه می باشد)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.

)