13 چهارشنبه

1400/5/13


وراث غایب مفقود­الاثر، می­توانند از دادگاه درخواست کنند که اموال او موقتاً به تصرف ایشان داده شود. در صورت رعایت شرایط مقرر در قانون، این اموال به تصرف موقت ورثه داده می­شود و زمانی تصرف ورثه قطعی خواهد شد که حکم موت فرضی غایب مفقود­الاثر صادر شده باشد. ورثه غایب، وصی و موصی­له می­توانند از دادگاه تقاضای صدور حکم موت فرضی غایب را بنمایند. این درخواست باید کتبی و شامل مشخصات غایب‌، تاریخ غیبت، دلایلی که به موجب آن درخواست‌کننده حق درخواست صدور حکم موت فرضی را دارد، همچنین ادله و اسنادی که ممکن است به موجب آن ادله و اسناد درخواست حکم موت ‌فرضی غایب را نمود باشد.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای صدور حکم موت فرضی

- تصویر مصدق شناسنامه غایب و متقاضی (اجباری)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- تحقیقات محلی
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- ساير دلايل و مستندات