13 چهارشنبه

1400/5/13


اگر کسي از مال ديگري منتفع گردد و عين مال باقي باشد و براي مدتي که منتفع شده، بين طرفين مال­ال اجاره­ اي معين نشده باشد، بابت اجرت منافع استيفا شده بايد به صاحب مال مزبور اجرت­ المثل بدهد، خواه استيفاي مزبور با اذن مالک یا بدون اذن او باشد. یکی از موارد مطالبه اجرت­المثل غصب است. چون غاصب نه تنها ضامن عین یا بدل مال مغصوب است، بلکه نسبت به منافع آن هم مسئولیت دارد. هر چند که از آن استفاده نکرده باشد. همچنین هنگامی که عقد اجاره، به اتمام رسیده اما مستأجر بدون اجازه موجر به تصرفات خود ادامه می­دهد موجر می­تواند دعوای مطالبه اجرت­المثل اموال که ناشی از تصرفات خارج از قرارداد مستأجر بوده است مطرح نماید.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای مطالبه اجرت ­المثل اموال

- تصوير مصدق سند مالکيت( اختياري)
- تصوير مصدق اجاره نامه(اختياري)
- تصویر مصدق نظريه کارشناسي( اختياري)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.
- شهادت شهود و مطلعین
- تحقيقات محلي
- معاينه محلي
- درخواست جلب نظر کارشناس
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- سایر دلایل و مستندات