13 چهارشنبه

1400/5/13

رفع تصرف عدوانی
دعوای تصرف عدوانی یعنی ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری، بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید. اما اگر مال با رضایت متصرف سابق از تصرف او خارج شده و به تصرف دیگری درآید سپس متصرف سابق از رضایت خود عدول کند، عنوان تصرف عدوانی بر فعل متصرف لاحق صادق نخواهد بود.
مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح دعوای رفع تصرف عدوانی

- تصویر مصدق سند مالکيت (اختیاری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- درخواست جلب نظر کارشناس
- درخواست استعلام
- تحقیقات محلی
- معاینه محلی
- اتیان سوگند
- ساير دلايل و منضمات