14 پنج‏شنبه

1400/5/14


هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را مجاناً به شخص ديگريتمليكمي‌كند.تمليك­كننده را واهب،‌ طرف ديگر عقد را متهب (ياموهب­له) و مالي را كه مورد هبه است، عينموهوبهمي‌گويند. برای رجوع از هبه، واهب به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست ارائه می‌کند. در صورتی که عقدهبه ثبت شده و دارای سند رسمی باشد واهب بدون اینکه نیاز باشد هبه را به اثبات برساند درخواست رجوع خود را مطرح می‌کند. اما زمانی که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده باشد (هبه‌نامه عادی یا هبه شفاهی) در این حالت واهب مکلف است تا در دادگاه ابتدا انعقاد عقد هبه را به اثبات رسانده آنگاه اعلام کند که می‌خواهد از عقد رجوع کند. در هر دو حالتواهب موظف است تا با استفاده از ادله اثبات دعوا ثابت کند که از حق رجوع برخوردار است.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای تأیید رجوع از هبه

- تصویر مصدق هبه­نامه عادی (اختیاری)
- تصویر مصدق هبه­نامه رسمی (اختیاری)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.

- شهادت شهود و مطلعین
- تحقیقات محلی
- اتیان سوگند
- پرونده استنادی
- درخواست استعلام
- سایر دلایل و منضمات