14 پنج‏شنبه

1400/5/14


در صورتی که شخصی حق رجوع از اذن را داشته باشد و شرط عدم رجوع از اذن در قرارداد نباشد یا خود شخص اذن دهنده این حق را از خود سلب نکرده باشد می تواند از اذن خود رجوع کند و اگر طرف مقابل او اظهار وی را نپذیرد و همچنان به استفاده خود از آن مال ادامه دهد یا بگوید که در قرارداد دیگری، حق رجوع از اذن از مالک سلب گردیده است، شخصی که قصد رجوع از اذن خود را دارد می تواند از دادگاه تقاضای تأیید رجوع از اذن را بنماید.
مدارك و منضمات مورد نياز :
- تصویر مصدق سند مالكيت (اختیاری)*
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- جلب نظر کارشناس
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- اتیان سوگند
- تحقیقات محلی
- معاینه محلی
- ساير دلايل و مستندات