13 چهارشنبه

1400/5/13


ولادت هر طفل در ايران اعم از اينكه پدر و مادر طفل، ايراني يا خارجي باشند بايد به نماينده يا مامور ثبت احوال و ولادت اطفال ايرانيان مقيم خارج از كشور به مامور كنسولي ايران در محل اقامت و اگر نباشد به نزديكترين مامور كنسولي و يا به سازمان ثبت احوال كشور اعلام گردد. ثبت ولادت بايد مستند به تصديق پزشك يا ماماي رسمي یا موسسه­اي كه طفل در آن­جا متولد گرديده است باشد، در غير اين صورت واقعه به تصديق دو نفر گواه ثبت مي­شود. مهلت اعلام ولادت پانزده روز از تاريخ ولادت طفل است
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای ثبت واقعه ولادت

- تصویر مصدق سند ازدواج (اجباری)
- تصویر مصدق گواهی ولادت (اجباری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- تحقيقات محلي
- درخواست استعلام
- معرفی به پزشکی قانونی
- شماره پرونده استنادي
- سایر دلایل و مستندات